treningi@asvictoria.pl

Akademia Sportu Victoria

O Akademii

Cel działalności

CELEM KLUBU JEST:

1. ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM KULTURY FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ

DOROSŁYCH.

2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ

DOROSŁYCH.

3. INTEGROWANIE ŚRODOWISK UCZNIOWSKICH, RODZICIELSKICH I NAUCZYCIELSKICH NA TERENIE

SWEGO DZIAŁANIA.

4. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU,

A TAKŻE POZA JEGO GRANICAMI.

5. STWARZANIE MOŻLIWOŚCI WSPÓLNEGO DZIAŁANIA UCZNIOM Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK, A W

SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH PATOLOGIAMI.

6. ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU SPOŁECZNEJ

MARGINALIZACJI DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZIN I GRUP DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLIZMU I

NARKOMANII ORAZ MINIMALIZOWANIU INNYCH PATOLOGII.

7. DZIAŁANIE NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM TAKŻE NA RZECZ REKREACJI

RUCHOWEJ ORAZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ.

8. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ PROFILAKTYKĘ I ZAPOBIEGANIE WADOM POSTAWY.

9. MOBILIZACJA CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA DO UTRZYMYWANIA ORAZ PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI

FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

10. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ DYSCYPLIN SPORTOWYCH, DZIEDZIN REKREACJI FIZYCZNEJ I

RUCHOWEJ ORAZ INNYCH DZIEDZIN KULTURY FIZYCZNEJ (M.IN. TURYSTYKI KRAJOZNAWCZEJ I

TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ).

11. KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI

RUCHOWEJ OSÓB SPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

12. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW ZRZESZONYCH:

PATRIOTYZMU, DYSCYPLINY, SOLIDARNOŚCI, TOLERANCJI, PRACY ZESPOŁOWEJ, ZASADY „FAIR

PLAY” ORAZ SUMIENNEGO WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH.

13. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

14. PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.